Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Чупрiн Андрiй Леонiдович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНВОДИ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00382728
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Новомосковський, 51281, село Знаменiвка, вулиця Жукова, будинок 1А
5. Міжміський код, телефон та факс
(05693) 44842 (05693) 44842
6. Електронна поштова адреса
urist@elefant.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень. Цiннi папери України" 78   25.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці novotroitska.ua в мережі Інтернет 26.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не заповнюється в зв'язку з вiдсутнiстю.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнюються, в зв'язку з вiдсутнiстю
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється в зв'язку з вiдсутнiстю
Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнється в зв'язку з вiдсутнiстю
Iнформацiя про випуски акцiй, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi облгацiї, iнформацiя про цншi цiннi папери, випущенi емтiентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не зазначається, в зв'язку з вiдсутнiстю змiн протягом звiтного перiоду.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не розкривається, оскiльки емiтент не є емiтнетом цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житловог будiвництва.
Вiдомостi про аудиторський висновок не заповнюються, оскiльки для Приватних акцiонерних товариств аудиторський висновок не проводиться.
Iнформацiя пр зобов'язання емiтента - кредити банку - не заповнена в зв'язку з вiдсутнiстю останнiх

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНВОДИ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
12091200000000047
3. Дата проведення державної реєстрації
18.06.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
1015760.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
160
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
11.07 виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Генеральний директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26004426127
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чупрiн Андрiй Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний директор ПрАТ "Новомосковський завод мiнводи"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.03.2015 безстроково
9) Опис
Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Рiшенням Наглядової ради (протокол Засiдання Наглядової ради №2 вiд 05.03.2015 р.) Чупрiна Андрiя Леонiдовича обрано на посаду Генерального директора за його бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду безстроково. Ранiше обiймав посаду комерцiйного директора ПрАТ "Новомосковський завод мiнводи". Згода на розкриття паспортних даних не надана. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi нуль вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рiк. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ситнiк Наталiя Омелянiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ТОВ "КРМПАНIЯ БОН БУАССОН"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 3 роки
9) Опис
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, встановленi положенням про наглядову раду.
У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено положенням про наглядову раду.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 17.01.2015 р.) Ситнiк Наталiю Омельянiвну призначено на посаду члена Наглядової ради за поданням Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду строком на 3 роки. Ранiше обiймала посаду фiнансового директора ТОВ "КОМПАНIЯ БОН БУАССОН". Згода на розкриття паспортних та персональних данних не надана.
Протоколом №5 засiдання Наглядової Ради вiд 20 квiтня 2015 року обрана головою Наглядової Ради.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Торба олег Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з виробництва безалкогольних напоїв ТОВ "КОМПАНIЯ БОН БУАССОН"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 3 роки
9) Опис
Член Наглядової ради має право: брати участь у засiданнях правлiння Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 17.04.2015 р.) Торбу Олега Iвановича призначено на посаду члена Наглядової ради за поданням Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду строком на 3 роки. Ранiше обiймав посаду директор з виробництва безалкогольних напоїв ТОВ "Компанiя Бон Буассон". Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Протоколом №5 засiдання Наглядової Ради вiд 20.04.2015р. Торбу Олега Iвановича обрано секретарем Наглядової Ради.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Филипов Артур Станiславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1989
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
фiзична особа-пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 3 роки
9) Опис
Член Наглядової ради має право: брати участь у засiданнях правлiння Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 17.04.2015 р.) Филипова Артура станiславовича призначено на посаду члена Наглядової ради за поданням Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду строком на 3 роки. Ранiше зареєстрований фiзичною особою-пiдприємцем. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пахольченко Тетяна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТОВ "КОМПАНIЯ БОН БУАССОН".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.06.2015 безстроково
9) Опис
Рiшенням виконавчого органу (Наказ №359-к вiд 16.06.2015р.) Пахольченко Тетяну Миколаївну призначено на посаду головного буххгальера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до цього працювала на посдаi головного бухгалтера в ТОВ "КОМПАНIЯ БОН БУАССОН". Згоду на розкриття паспортних та персональних даних не надано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Чупрiн Андрiй Леонiдович 0 101576 0 0 0 0
Голова наглядової ради Ситнiк Наталiя Омелянiвна 0 101576 0 0 0 0
Секретар наглядової ради Торба Олег Iванович 0 101576 0 0 0 0
член наглядової ради Филипов Артур Станiславович 0 0 0 0 0 0
головний бухгалтер Пахольченко Тетяна Миколаївна 0 101576 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
IНТЕГРАЛЕ IНВЕСТМЕНТС ЛТД 1737969 00000 Вiргiнiйськi острови (Брит.) Тортола Род-Таун Крайгмiур Чамберс 24214 101576 24214 0
ДIЛСОНА ТРЕЙДIНГ 1733885 00000 Вiргiнiйськi острови (Брит) Тортола Род-Таун Крайгмуiр Чамберс 25000 101576 25000 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
фiзична особа 49210 101576 49210 0
Усього 98424 101576 98424 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.04.2016
Кворум зборів** 50
Опис 1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, визначення порядку виступiв та голосування
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2015 рiк
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк
6. Про затвердження порядку покриття збиткiв Товариства
7. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк
8. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання договорiв з членами Наглядової ради.
9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
10. Про затвердження внутрiшнiх Положень Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 54792 57233 0 0 54792 57233
будівлі та споруди 30556 32869 0 0 30556 32869
машини та обладнання 15962 15962 0 0 15962 15962
транспортні засоби 1522 956 0 0 1522 956
земельні ділянки
інші 501 508 0 0 501 508
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 54163 54495 0 0 54163 54495
Опис обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2315 2072
Статутний капітал (тис. грн.) 1016 1016
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1016 1016
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекоментацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 ЦК України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 50 X X
у тому числі:  
вiдсутнi 11.08.2015 08.02.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 566 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 4730 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 23505 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 28851 X X
Опис: поточнi зобов’язання (забезпечення оплат вiдпусток, гарантiйних зобов’язань протягом термiну, що не перевищує 12 мiсяцiв)

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 мiнеральна вода та безалкогольнi напої 2675,2 38903 95 14441 42898 95

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): вiдсутнє Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): вiдсутнє Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): вiдсутнє Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) нi

нi

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 9

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) не створено
Інші (запишіть) вiдсутнi

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) вiдсутнi

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): вiдсутнi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) вiдсутнi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Так Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Так Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) вiдустнє

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) проводився конкурс на навигiднiшi умови

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) вiдсутнє

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) вiдсутнє

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): нi

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: жодним

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: вiдсутня iнформацiя
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
вiдсутня iнформацiяКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНВОДИ" за ЄДРПОУ 00382728
Територія за КОАТУУ 1223282501
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 11.07
Середня кількість працівників 160
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Жукова, буд.1/А, с.Знаменiвка, Новомосковський район, Днiпропетровська область, 52281
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 876 825 0
первісна вартість 1001 1071 1071 0
накопичена амортизація 1002 195 246 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 111 104 0
Основні засоби: 1010 24236 24364 0
первісна вартість 1011 54792 57233 0
знос 1012 30556 32869 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 25223 25293 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 18254 28357 0
Виробничі запаси 1101 15137 27758 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 3117 599 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4040 18451 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 1296 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 363 4456 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7 43 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 7 43 0
Витрати майбутніх періодів 1170 141 71 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 140 2629 0
Усього за розділом II 1195 24241 54007 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 46464 79300 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1016 1016 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 12888 12888 0
Додатковий капітал 1410 637 637 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 40 40 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -12266 -16301 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 2315 -1720 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 258236 28236 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 28236 28236 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 50 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 17960 37081 0
за розрахунками з бюджетом 1620 487 427 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 120 71 0
за розрахунками зі страхування 1625 78 47 0
за розрахунками з оплати праці 1630 196 235 0
за одержаними авансами 1635 0 127 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 140 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2 14870 0
Усього за розділом IІІ 1695 18913 52784 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 49464 79300 0

Примітки Вся iнформацiя, наведена
Керівник Чупрiн Андрiй Леонiдович
Головний бухгалтер Пахольченко Тетяна Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНВОДИ" за ЄДРПОУ 00382728
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 48406 42898
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -44837 ) ( -37298 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

3569

5600
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 10515 3503
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 103 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -2628 ) ( -1785 )
Витрати на збут 2150 ( -2359 ) ( -1969 )
Інші операційні витрати 2180 ( -12895 ) ( -4857 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

492

492
 збиток 2195 ( -3798 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -1 ) ( -64 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( -6 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

428
 збиток 2295 ( -3799 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -236 -185
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

243
 збиток 2355 ( -4035 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4035 243

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 35814 38292
Витрати на оплату праці 2505 4720 3500
Відрахування на соціальні заходи 2510 968 1483
Амортизація 2515 2365 1840
Інші операційні витрати 2520 2836 1341
Разом 2550 46703 46456

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки 1) облiкова полiтика щодо визнання доходу, включаючи спосiб визначення ступеня завершеностi робiт, послуг, дохiд вiд виконання i надання яких визнається за ступенем завершеностi;
2) види доходiв та витрат за кожною групою (форма №5 “Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”, роздiл V “Доходи i витрати”);
3) види доходiв та витрат за групами, якi не вказанi у формi №5, але ця iнформацiя є суттєвою для розумiння звiтностi користувачами;
4) сума доходу за бартерними контрактами в розподiлi за групами доходiв вiдповiдно до пiдпункту 25.2 П(С)БО 15;
5) частка доходу за бартерними контрактами з пов’язаними сторонами;
6) склад i суму витрат, вiдображених у статтях “Iншi операцiйнi витрати” та “Iншi витрати” Звiту про фiнансовi результати;
7) склад i суму доходiв i втрат за кожною надзвичайною подiєю;
8) склад i суму витрат, якi не включенi до статей витрат Звiту про фiнансовi результати, а вiдображенi безпосередньо у складi власного капiталу (крiм вилучення капiталу та розподiлу мiж власниками).
Хоча прибутку на акцiю присвячений роздiл III Звiту про фiнансовi результати, iснує необхiднiсть розкриття додаткової iнформацiї про цей показник у Примiтках.
Така iнформацiя повинна мiстити:
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, визначений у результатi перерахунку;
скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, визначений у результатi перерахунку;
узгодження сум, використаних як чисельники при обчисленнi чистого прибутку (збитку) на одну просту акцiю, та скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцiю, з сумами чистого прибутку (збитку) за певний перiод;
вплив розбавляючих потенцiйних простих акцiй на середньорiчну кiлькiсть простих акцiй в обiгу;
операцiї з простими та потенцiйними простими акцiями, якi були здiйсненi пiсля дати балансу.
Керівник Чупрiн Андрiй Леонiдович
Головний бухгалтер Пахольченко Тетяна Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНВОДИ" за ЄДРПОУ 00382728
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

74897

49971
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 20 18
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 4443 5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 2
Надходження від операційної оренди 3040 0 2
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 5 20
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -60332 )

( -43889 )
Праці 3105 ( -3791 ) ( -2652 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -1065 ) ( -1349 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -3135 ) ( -1474 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -285 ) ( -126 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -304 ) ( -11 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -2546 ) ( -1153 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -10989 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -16 ) ( -422 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 37 230
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 60
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( -1470 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -1410
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 50 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 1812
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 50 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -1 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( -651 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 1161
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 36 -19
Залишок коштів на початок року 3405 7 26
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 43 7

Примітки Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку для складання Звiту про рух грошових коштiв можуть застосовуватись такi методи:
1) прямий метод – за яким розкриваються основнi види валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв iз розкриттям конкретних джерел та напрямiв використання;
2) непрямий метод – за яким чистий прибуток (збиток) коригується вiдповiдно до впливу:
операцiй негрошового характеру;
будь-яких вiдрахувань або нарахувань минулих чи майбутнiх надходжень грошових коштiв, що вiдносяться до операцiйної дiяльностi;
будь-яких вiдрахувань або нарахувань минулих чи майбутнiх виплат грошових коштiв, що вiдносяться до операцiйної дiяльностi;
статей доходу або витрат, пов’язаних iз рухом грошових коштiв вiд iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi.
У П(С)БО 4 застосовується непрямий метод складання Звiту про рух грошових коштiв щодо операцiйної дiяльностi i прямий метод щодо iнвестицiйної i фiнансової дiяльностi.
Згiдно з непрямим методом Звiт про рух грошових коштiв починається з показника чистого прибутку, який наведено у Звiтi про фiнансовi результати. Наступним кроком є коригування цього показника (шляхом додавання чи вирахування) на величину доходiв та витрат, якi є наслiдком негрошових операцiй. Наприклад, витрати на нарахування амортизацiї необоротних активiв необхiдно додати до чистого прибутку, оскiльки це є витрати негрошового походження, якi зменшили величину чистого прибутку.
Керівник Чупрiн Андрiй Леонiдович
Головний бухгалтер Пахольченко Тетяна Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНВОДИ" за ЄДРПОУ 00382728
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку для складання Звiту про рух грошових коштiв можуть застосовуватись такi методи:
1) прямий метод – за яким розкриваються основнi види валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв iз розкриттям конкретних джерел та напрямiв використання;
2) непрямий метод – за яким чистий прибуток (збиток) коригується вiдповiдно до впливу:
операцiй негрошового характеру;
будь-яких вiдрахувань або нарахувань минулих чи майбутнiх надходжень грошових коштiв, що вiдносяться до операцiйної дiяльностi;
будь-яких вiдрахувань або нарахувань минулих чи майбутнiх виплат грошових коштiв, що вiдносяться до операцiйної дiяльностi;
статей доходу або витрат, пов’язаних iз рухом грошових коштiв вiд iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi.
У П(С)БО 4 застосовується непрямий метод складання Звiту про рух грошових коштiв щодо операцiйної дiяльностi i прямий метод щодо iнвестицiйної i фiнансової дiяльностi.
Згiдно з непрямим методом Звiт про рух грошових коштiв починається з показника чистого прибутку, який наведено у Звiтi про фiнансовi результати. Наступним кроком є коригування цього показника (шляхом додавання чи вирахування) на величину доходiв та витрат, якi є наслiдком негрошових операцiй. Наприклад, витрати на нарахування амортизацiї необоротних активiв необхiдно додати до чистого прибутку, оскiльки це є витрати негрошового походження, якi зменшили величину чистого прибутку.
Керівник Чупрiн Андрiй Леонiдович
Головний бухгалтер Пахольченко Тетяна Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНВОДИ" за ЄДРПОУ 00382728
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1016 12888 637 40 -12266 0 0 2315
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1016 12888 637 40 -12266 0 0 2315
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -4035 0 0 -4035
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -4035 0 0 -4035
Залишок на кінець року 4300 1016 12888 637 40 -16301 0 0 -1720

Примітки Згiдно з П(С)БО 5 “Звiт про власний капiтал” усi пiдприємства розкривають у Примiтках до фiнансової звiтностi призначення та умови використання кожного елемента власного капiталу (крiм статутного капiталу).
Акцiонернi товариства наводять у Примiтках до фiнансової звiтностi таку iнформацiю щодо власного капiталу:
1. Загальну кiлькiсть та номiнальну вартiсть акцiй, на якi передбачається здiйснити передплату - 0
2. Загальну кiлькiсть та номiнальну вартiсть акцiй, на якi здiйснена передплата, у порiвняннi з передбаченими величинами - 0
3. Загальну суму коштiв, одержаних в ходi передплати на акцiї, у такому розрiзi:
всi грошовi кошти, внесенi як плата за акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй - 0;
вартiсна оцiнка майна, внесеного як плата за акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй - 0;
загальну суму iноземної валюти, внесеної як плата за акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй та курсу, за яким валюту зараховано в облiку - 0.
4. Акцiї у складi статутного капiталу за окремими типами i категорiями:
кiлькiсть випущених акцiй, з зазначенням неоплаченої частини статутного капiталу - 101576 акцiй;
номiнальна вартiсть акцiї - 10 грн.;
змiни протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу - не вiдбувались;
права, привiлеї та обмеження, пов’язанi з акцiями, в тому числi обмеження щодо розподiлу дивiдендiв та повернення капiталу - вiдсутнi;
акцiї, що належать самому товариству, його дочiрнiм i асоцiйованим пiдприємствам;
перелiк засновникiв i кiлькiсть акцiй, якими вони володiють - згiдно даних НДУ;
кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу, та перелiк осiб, частки яких у статутному фондi перевищують 5% - 0;
акцiї, зарезервованi для випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами, з указанням їх термiнiв i сум - 0.
5. Накопичену суму дивiдендiв, не сплачених за привiлейованими акцiями - 0 грн..
6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивiденди були передбаченi, але формально не затвердженi - 0 грн..
Керівник Чупрiн Андрiй Леонiдович
Головний бухгалтер Пахольченко Тетяна Миколаївна